Gitflow for Developer

This course explains what version control is and why you should use it, and introduces the most common steps in a common Git workflow. This course explains how multiple programmers work on the same project at the same time and how to use multiple brandch develop, release, master in Git flow effective. 

Teamwork

Beginner
Giới thiệu

This course explains what version control is and why you should use it, and introduces the most common steps in a common Git workflow. This course explains how multiple programmers work on the same project at the same time and how to use multiple brandch develop, release, master in Git flow effective. 

Chương trình

Gitflow dành cho developer

Thông qua bài giảng này, bạn là một developer? Bạn cần phải hiểu được cách tham gia vào team để:

  • Phát triển một feature mới trên môi trường development
  • Fix bug trên m
Giảng viên
Le Tuong Lam

lam.le@youthdev.net

Manager

Bình luận:
Các bài học về DEVELOPMENT
Versioning trong software development

Cách đặt version trong sản phẩm phần mềm và ý nghĩ của các chỉ số đó

Product Management

Beginner
Git Fundamentals

This course explain how multiple people teamwork via git in one project.

Teamwork

Beginner
Cách viết Business Requirement

Cách viết Business Requirement

Product Management

Beginner
Vai trò & trách nhiệm của thành viên Scrum Team

Bài giảng giúp mọi người hiểu được trách nhiệm và vai trò của từng thành viên trong một Scrum Team.

Agile

Beginner
Phương pháp lập kế hoạch trong Agile

Bài giảng hướng dẫn bạn sử dụng một số công cụ trong hoạch định và theo dõi tiến độ của kế hoạch đã hoạch định.

Agile

Beginner
Để viết một User Story tốt

Bài giảng này sẽ giúp bạn biết được cách để viết được một User Story nhanh và tốt.

Agile

Beginner
Gitflow dành cho master

Giúp bạn hiểu được cách một version của phần mềm trải qua các môi trường để ra tới production. Giúp hiểu được quan hệ giữa các branch và môi trường phát triển phần mềm trong git.

Product Management

Beginner